مانومتری مقعد یا آنورکتال

تست مانومتری مقعد چیست؟ مانومتری مقعدی (یا ARM)، تستی برای جمع آوری اطلاعات در مورد عارضه کودک است. این آزمایش، یک روش درمانی یا مداخله ای نیست. این تست، عصب ها و...