احتباس ادراری

علت احتباس ادراری چیست و درمان آن

احتباس ادراری عارضه ای است که در آن، مثانه، حتی اگر پر باشد، به طور کامل تخلیه نمی شود و اغلب اوقات فرد احساس می کند نیاز شدید به ادرار دارد. دو نوع احتباس ادراری...