وجود رسوبات در ادرار

وجود رسوبات در ادرار

ادرار به طور معمول باید شفاف باشد، اگرچه رنگ آن می تواند متغیر باشد. وجود ذرات یا رسوبات در ادرار می تواند باعث تیره شدن آن شود. در بسیاری موارد، رسوبات در ادرار...