تومور مغزی

تومور مغزی تجمع یا توده ای از سلول های غیر طبیعی در مغز است. جمجمه، که مغز را محصور می کند، بسیار سخت است. هرگونه زائده در داخل چنین فضای محدودی می تواند باعث مشکل...

آنکولوژی ( سرطان شناسی )

آنکولوژی یا سرطان شناسی چیست؟ آنکولوژی (oncology) یا سرطان شناسی تخصصی است که تومورهای بدخیم را مطالعه و درمان می کند. بیماری های بدخیم معمولا جدی هستند زیرا می...