تصویری پیدا نشد

تومور مغزی

تومور مغزی تجمع یا توده ای از سلول های غیر طبیعی در مغز است. جمجمه، که مغز را محصور م...