اکستروفی مثانه

اکستروفی مثانه

اکستروفی مثانه، یک نقص نادر زمان تولد است که در آن، مثانه در خارج از بدن جنین رشد می کند. این مثانه نمی تواند ادرار را نگه دارد یا عملکرد طبیعی داشته باشد که منجر...