جراحی برداشتن مثانه

جراحی برداشتن مثانه یا سیستکتومی چیست؟ جراحی برداشتن مثانه یا سیستکتومی، جراحی برداشتن مثانه است. در مردان، جراحی برداشتن کل مثانه (سیستکتومی ریشه ای) معمولا...