تحلیل عضلانی

تحلیل عضلانی به دسته ای از اختلالات اطلاق می شود که شامل از دست رفتن حجم عضلانی و استحکام است. شکل های اصلی تحلیل عضلانی، یک نفر از هر 5000 مرد را درگیر می کند. شایع...