افتادگی مثانه

مثانه یک اندام تو خالی در لگن است که ادرار را ذخیره می کند. فشار ناشی از پر شدن مثانه، علت ایجاد احساس نیاز فوری به ادرار است. در طول ادرار کردن، ادرار از مثانه...