تست و آزمایش جریان ادرار و مثانه

آزمایش جریان ادرار سرعت جریان ادرار در طول زمان را محاسبه می کند. از این روش می توان برای بررسی نحوه عملکرد مثانه و اسفنکتر استفاده کرد. مثانه بخشی از مجاری...