شقاق یا زخم مقعدی

علت شقاق یا زخم مقعدی + درمان آن

شقاق یا زخم مقعدی، بریدگی و پارگی در دیواره نازک و ظریف مقعد است. با این پارگی اغلب عضله اطراف مقعد که اسفنکتر مقعد نام دارد، بیرون ‌می زند. این آسیب می‌تواند...

مانومتری آنورکتال یا تست نوار مقعد

مانومتری آنورکتال یا تست نوار مقعد آزمایشی است که میزان عملکرد راست روده و اسفنکتر مقعد را اندازه گیری می کند. آزمایش مانومتری آنورکتال معمولاً در افرادی که بی...