تشخیص و درمان بیماری هانتینگتون

تشخیص اولیه بیماری هانتینگتون ، در ابتدا بر اساس پاسخ های بیمار به سوالات، معاینه فیزیکی عمومی، مرور سابقه پزشکی خانواده و معاینات نورولوژیکی و روان پزشکی است....