زندگی با صرع : 5 گام زندگی مستقل بیماران ابتلا به صرع

زندگی با صرع : 5 گام زندگی مستقل بیماران ابتلا به صرع

مطابق موسسه صرع، از هر پنج نفر مبتلا به صرع، یک نفر تنها زندگی می کند. این یک خبر خوب برای افرادی است که می خواهند زندگی با صرع را یاد بگیرند. حتی با وجود اینکه خطر...