تست سیستومتری

تست سیستومتری برای تشخیص انسداد مجرا یا مثانه

سیستومتری آزمایشی است که برای یافتن مشکلات مربوط به پر و خالی شدن مثانه انجام می شود. مثانه بخشی از مجاری ادراری و یک اندام عضلانی توخالی است که ادرار را با شل و...