نورالژی پس سری – درمان نورالژی اکسیپیتال

درد عصب پشت سر یا پشت گوش که با عنوان نورالژی پس سری یا نورالژی اکسیپیتال شناخته می شود، عارضه ای است که در آن، عصب هایی که از راس طناب نخاعی تا جمجمه کشیده می...