مغز مه آلود

مغز مه آلود

مغز مه آلود چیست؟ آیا تا به حال شده است شما هم احساس مه آلود بودن در ذهن خود داشته باشید؟ به خوبی امکان تفکر و یا تمرکز نداشته باشید یا تصورات ذهنی شما به صورت...