درمان سرطان

اغلب اوقات سرطان ها غیر قابل درمان در نظر گرفته می شوند. با پیشرفت هایی در روش های تشخیصی که اجازه تشخیص کشف زود هنگام سرطان را می دهد و پیشرفت هایی در وجوه...