انزال زودرس

انزال زودرس عارضه ای است که در آن، مرد پیش از دخول یا اندکی پس از آن به سرعت به انزال می رسد و این امر موجب عدم رضایت در روابط جنسی فرد می شود. هیچ تعریف روشنی از...