زگیل مقعدی

زگیل مقعدی

زگیل های مقعدی زگیل های کوچکی هستند که می توانند در داخل و اطراف مقعد ایجاد شوند. این زگیل ها شکلی از زگیل تناسلی هستند. در برخی موارد، زگیل ها باعث ایجاد ناراحتی...