عوارض داروهای روانگردان

داروی روانگردان چیست؟ عوارض + هشدارها

داروی روانگردان، داروهایی هستند که بر رفتار، خلق و خو، افکار یا ادراک تأثیر می گذارند. این یک اصطلاح کلی برای بسیاری از داروهای مختلف است، از جمله داروهای...