مثانه خجالتی (پاریورزی)

مثانه خجالتی چیست؟ مثانه خجالتی که تحت عنوان پاریورزی نیز شناخته می شود شرایطی است که شخص در صورت وجود افراد دیگر از استفاده از سرویس بهداشتی هراس دارد. در...