میگرن در کودکان

میگرن کودکان

در اوایل دوران کودکی و قبل از بلوغ، میگرن در پسران شایع تر است. با این حال، در نوجوانی، میگرن زنان جوان را بیشتر از مردان جوان تحت تاثیر قرار می دهد و این شرایط تا...