تصویری پیدا نشد

بی حسی

بی حسی یک عارضه غیر طبیعی است که در آن، فرد احساس مور مور شدن می کند یا حس می کند احس...