مانومتری آنورکتال یا تست نوار مقعد

مانومتری آنورکتال یا تست نوار مقعد آزمایشی است که میزان عملکرد راست روده و اسفنکتر مقعد را اندازه گیری می کند. آزمایش مانومتری آنورکتال معمولاً در افرادی که بی...