تست نوار عصب

در صورتی که ماهیچه های شما دچار درد یا ضعف می شوند و دلیل آن را نمی دانید می توانید با انجام چند آزمایش علل آن را پیدا کنید. اولین آزمایش تست نوار عصب یا...