میکروسفالی ژنتیکی

میکروسفالی ژنتیکی

میکروسفالی ژنتیکی چیست؟ میکروسفالی ژنتیکی وضعیتی را به وجود می آورد که در آن سر نوزاد بسیار کوچکتر از حد طبیعی است. میکروسفالی ژنتیکی اغلب در بدو تولد وجود...