آزمایش و تشخیص اختلالات روده بزرگ و مقعد

اختلالات روده بزرگ و مقعد چگونه تشخیص داده می شوند؟ تشخیص و درمان بیماری­ های کولورکتال ، شامل شناسایی اختلالات متعددی در ناحیۀ روده و مقعد مانند سرطان روده...