تصویری پیدا نشد

سندروم دم اسبی

سندروم دم اسبی چیست و چگونه درمان می شود؟ در انتهای پایینی نخاع، دسته ای از ریشه ها...