تصویری پیدا نشد

حمله قلبی

طی حمله قلبی منبع خونی که به طور طبیعی قلب را با اکسیژن تغذیه می کند، قطع می شود و ما...

تصویری پیدا نشد

نارسایی قلبی

نارسایی قلبی چیست؟ نارسایی قلبی به معنی ناتوانی قلب در پمپ مقدار کافی خون به بدن اس...