تصویری پیدا نشد

جراحی برداشتن مثانه

جراحی برداشتن مثانه یا سیستکتومی چیست؟ جراحی برداشتن مثانه یا سیستکتومی، جراحی بر...

تصویری پیدا نشد

اکستروفی مثانه

اکستروفی مثانه، یک نقص نادر زمان تولد است که در آن، مثانه در خارج از بدن جنین رشد می...