تست آلدوسترون

تست آلدوسترون میزان آلدوسترون خون را اندازه گیری می کند. آلدوسترون، هورمونی است که توسط غدد آدرنال ساخته می شود. غدد آدرنال بر روی کلیه ها قرار گرفته و مسئول...