بیماری نورون حرکتی

بیماری نورون حرکتی به عارضه هایی گفته می شود که باعث می شوند اعصاب ستون فقرات و مغز، عملکرد خود را طی زمان از دست بدهند. این عارضه ها، نادر هستند اما شکل شدید...