درمان همگام سازی مجدد قلبی (crt)

درمان همگام سازی مجدد قلب (CRT) + ریسک‌ها و آمادگی

درمان همگام سازی مجدد قلبی چیست درمان همگام سازی مجدد قلبی (CRT) درمانی برای بازگرداندن ریتم مناسب ضربان قلب است. برای بازیابی الگوی طبیعی زمان بندی ضربان قلب، از...