آزمایش برونسکوپی

عمل و آزمایش برونکوسکوپی چیست؟

برونکوسکوپی آزمایش برونکوسکوپی روشی کم تهاجمی جهت تشخیص مشکلات ریه و مجاری هواست. پزشکان از برونکوسکوپ برای معاینه نای و ریه ها استفاده می کنند. آنها همچنین با...