4 گونه از انواع بی اختیاری ادرار

4 گونه از انواع بی اختیاری ادرار

بی اختیاری ادرار، مشکلی شایع در میان افراد سالمند است. مراقبت از یک سالمند درگیر بی اختیاری ادرار، می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. انواع بی اختیاری ادرار می...

بی اختیاری ادرار در سالمندان

بی اختیاری ادرار در سالمندان

بی اختیاری ادرار در سالمندان به معنی نشت ناگهانی ادرار در فرد است. در حالی که این عارضه ممکن است برای هر کسی رخ دهد، اما بی اختیاری ادرار در سالمندان خصوصا زنان...

یائسگی و بی اختیاری ادراری

همیشه نباید یائسگی و بی اختیاری ادراری را به هم ربط داد و بی اختیاری ادراری یا نشت گاه و بیگاه ادرار را به عنوان اثر جانبی دیگر یائسگی یا افزایش سن پذیرفت. در...