بی حسی

بی حسی یک عارضه غیر طبیعی است که در آن، فرد احساس مور مور شدن می کند یا حس می کند احساس خود را از دست داده است. بی حسی می تواند در هر جایی از بدن رخ دهد اما اغلب...