مثانه نوروژنیک چیست ؟

عصب ها و عضلات در کنار یکدیگر به ادرار کردن کمک می کنند. اما در صورتی که مغز، طناب نخاعی یا سیستم عصبی مرکزی آسیب ببیند، کنترل مثانه از دست می رود. این عارضه مثانه...

گرفتگی یا انسداد در مجرای خروجی مثانه

گرفتگی یا انسداد در خروجی مثانه (BOO یا Bladder outlet obstruction) وقتی اتفاق می افتد که انسدادی در پایه (جایی که در آن مجرای ادرار به مثانه می پیوندد) یا گردن مثانه ایجاد شده...