تست کراتینین خون

تست کراتینین خون چیست؟ تست کراتینین خون سطح کراتینین موجود در خون را اندازه گیری می کند. کراتینین، محصول زائدی است و زمانی تشکیل می شود که کراتین، که در ماهیچه...