نوروپاتی محیطی

نوروپاتی محیطی چیست؟ نوروپاتی محیطی، مشکلی است که عصب های محیطی را درگیر می کند. این ها، عصب هایی هستند که حس لامسه، احساس درد و دما و استحکام ماهیچه را کنترل می...