تمرین کنترل مثانه

زمانی که فرد در کنترل مثانه دچار مشکل است، هیچگاه نمی داند چه زمانی قرار است احساس نیاز فوری، ناگهانی و غیر قابل کنترل به مراجعه به دستشویی فرا می رسد. ممکن است...