اختلال نعوظ (ED) در مردان

اختلال نعوظ چیست؟ اختلال نعوظ زمانی است که یک مرد نمی تواند برای برقراری رابطه جنسی، به حالت نعوظ برسد یا آن را حفظ کند. این وضعیت می تواند: یک ناتوانی کامل باشد،...