بی اختیاری ادرار

تشخیص و درمان بی اختیاری ادرار

تشخیص بی اختیاری ادرار اگر شخصی یکی از انواع بی اختیاری های ادراری را تجربه می کند باید سریعا به یک متخصص اورولوی مراجعه کند. این مراجعه به پزشک می تواند تعیین...

بی اختیاری ادرار چیست؟

بی اختیاری ادرار یعنی بدون اختیار ادرار کردن. این یک مشکل شایع بوده و میلیون ها نفر را تحت تاثیر خود قرار داده است. انواع بی اختیاری ادرار شامل: بی اختیاری ادرار...