آسپیراسیون مغز استخوان

درباره آسپیراسیون مغز استخوان بیشتر بدانید

آسپیراسیون مغز استخوان روشی برای نمونه برداری از بخش مایع بافت نرم درون استخوان هاست. مغز استخوان همان بافت اسفنجی موجود در داخل استخوان است که حاوی سلول های...