ناتوانی یا کم توانی ذهنی چیست

ناتوانی یا کم توانی ذهنی چیست + درمان آن

ناتوانی یا کم توانی ذهنی شامل مشکلاتی در توانایی های ذهنی است که در دو زمینه بر عملکرد فرد تأثیر می گذارد: عملکرد فکری (مانند یادگیری، حل مسئله، قضاوت). عملکرد...