سندروم تونل کارپال

سندروم تونل کارپال عارضه ای دردناک و پیش رونده است که زمانی رخ می دهد که عصب میانی در مچ فشرده می شود. این عارضه هنگامی اتفاق می افتد که یک عصب متورم می شود،...