سوزش ادرار در کودکان

سوزش ادرار در کودکان

سوزش ادرار در کودکان – عامل شیمیایی مجرای ادرار کانالی است که ادرار را از مثانه منتقل می کند. درکودکان دختر، دهانه مجرای ادرار بالای واژن است و در کودکان پسر،...