مدیریت مثانه و روده نوروژنیک

مدیریت مثانه و روده نوروژنیک شامل گزینه های درمانی است که ممکن است به کنترل زمان ادرار یا دفع کمک کند. گاهی یک آسیب طناب نخاعی، در ارتباط بین مغز و اعصاب طناب...