نحوه مراقبت از سوند ادراری

سوند ادراری یا کاتتر ادراری به خروج ادرار از بدن، هنگامی که فرد نمی تواند خودش این کار را انجام دهد، کمک می کند. استفاده از سوند، دلایل بسیاری می تواند داشته...