تصویری پیدا نشد

آسیب مغزی

آسیب مغزی آسیبی است که باعث تخریب یا زوال سلول های مغزی می شود. طبق گزارشات انجمن آس...

تصویری پیدا نشد

سکته مغزی

سکته مغزی زمانی رخ می دهد که خون بخشی از مغز، قطع می شود یا کاهش می یابد و مانع از رس...