تصویری پیدا نشد

آسیب مغزی

آسیب مغزی آسیبی است که باعث تخریب یا زوال سلول های مغزی می شود. طبق گزارشات انجمن آس...

تصویری پیدا نشد

اختلالات مغزی

اختلالات مغزی چیست؟ مغز مرکز کنترل بدن است. بخشی از سیستم عصبی است که شامل نخاع و شب...