تکرر ادرار در زنان

تکرر ادرار چیست؟ تکرر ادرار نیاز بیش از حد معمول به ادرار کردن است. این فشار می تواند به طور ناگهانی اتفاق بیافتد و باعث شود کنترل مثانه خود را از دست بدهید و...